Τεχνικές πληροφορίες

Η συντήρηση του αυτοκινήτου γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.